Brelam

Reko-ringen Sogndal

Korleis få til ein enkel sals- og kjøparkanal mellom lokalmatprodusentar og lokalmatkjøparar er og har vore ei av dei store utfordringane å auke opp salet av lokalprodusert mat. Sal på nett gjorde dette lettare, men postlegging og distribusjon kan framleis vere ei utfordring. For små produsentar er fysiske møte truleg …

Open økologisk gard

I samarbeid med Oikos og Biologisk dynamisk forening og er eit ope arrangement for alle. Her kan de møte opp i fjøsen til Jostedal Samdrift for å sjå på sauehaldet der og ta ein tur for å sjå på foredlingsanlegget til Brelam hos Einar Blikra. Sjå her for meir informasjon …

Rein mat?

Foredlingsanlegget og arbeidsrutinane våre er utarbeida i samarbeid med Mattilsynet og sikrar at alle produkt har høgste kvalitet. Men kva med radioaktivitet? Radioaktivitet finn ein rundt oss over alt utan at me ser det. Nivåa er harmlause for oss, men opphoping kan vere skummelt. I Jostedalen har me sidan Tsjernobel-ulykka …

Sal sommaren 2017

Då står sommaren for dør og kald spekemat passar perfekt i sommarvarmen, anten som eit måltid med t.d. potetsalat eller som snacks på terrassen saman med noko godt i glaset. Brelam har tilgjengeleg både spekepølse og fenalår nå i sommar som kan bestillast direkte av Einar Blikra på 976 47 …

Kva er Brelam

Kva er Brelam? Lengst oppe i fjella, klemt inn mellom Breheimen og Jostedalsbreen, driv tre sambygdingar eit felles føretak med sau. Fram til 2007 dreiv dei kvar for seg på kvart sitt familiebruk med 30-60 vinterfora sauer. Som del av eit bygdeutviklingsprosjekt vart tankane om at ein kunne drive enklare …